How to Become a Data Scientist?

[Data Scientist][How-to]

How to Become a Data Scientist?

Dr Vincent ได้เขียนบทความสั้นๆว่าจะทำอย่างไรถีงจะได้เป็น Data Scientist

  1. หาความรู้ด้าน Data Science จากการอ่านหนังสือ หรือ จากเวป  datasciencecentral.com ของเค้า
  2. อ่าน cheat sheet ต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดเพิ่มเติมจาก concept ที่ได้จากการอ่านหนังสือ
  3. ลงมือทำ โดยการ เข้าแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล หรือ การนำข้อมูลในการแข่งขันที่ผ่านมาแล้ว มาลองวิเคราะห์ และ ศีกษาการใช้จริง
  4. สมัครงานที่เกี่ยวกับ Data

DataScience

โดยส่วนตัวของผม วิธีการทั้งสี่ เป็นวิธีการง่ายๆ ของทุกๆการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการเรียนรู้ concept ที่ถูกต้อง เรียนรู้ technique/best practice และ นำไปใช้จริง (จากการลองเล่นเอง) และสุดท้ายคือการทำงานในด้านนั้นๆ (เรียนรู้จาก experience/from experts)

ในเพจ Data Science Thailand ก็จะเน้นทั้งสี่ข้อนี้เหมือนกัน (ทั้งการแจกลิ้งหนังสือ ฟรี การแนะนำ technique/best practice ถ้ามีการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลก็จะแชร์ในเพจ (ในอนาคตอาจจะมีการจัดเอง) และสุดทัายจะพยายามรวบรวม งานต่างๆเกี่ยวกับ DataScience

สุดท้ายอยากจะให้คนไทยเข้าใจถีงความสำคัญของข้อมูล และ ศาสตร์ของการวิเคราะห์ (data science) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงๆครับ มาร่วมกันพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านนี้ และ สร้าง Data Science Thailand Team

http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/4-easy-steps-to-becoming-a-data-scientist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s