หน้าที่ของ Data Engineer และ Data Scientist ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง Data Engineer vs Data Scientist

Data Engineer จะเก่งด้านการติดตั้ง จัดรูปแบบข้อมูล เตรียมข้อมูล เน้นเรื่อง performance

Data Scientist จะเก่งด้าน สถิติ ตั้งสมมุติฐาน สร้างโมเดล แสดงผล

โดยส่วนใหญ่บริษัทอยากได้ ทั้งหมดนี้ (รวมถีงติดตั้งระบบด้วย) ใน คนๆเดียว kiki emoticon

ในส่วนของ skills สำหรับ Data Scientist และ Data Engineer

EngineerBabu on Twitter: "Expertise of Data Engineers -Practical #knowledge  of #Linux -Experience with #Python or Scala/Java -#SQL -Deep understanding  of #frameworks. -#Working Knowledge of MongoDB, PostgreSQL, and Redis  -#Internal and #external root

Source /Picture

http://blog.udacity.com/2014/12/data-analyst-vs-data-scientist-vs-data-engineer.html

Twitter: @EngineerBabuInc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s